می‌خواهم در این مطلب از شبه دروغ‌هایی که در زندگی هر کدام از ماها ممکن است وجود داشته باشد بنویسم.
البته همین ابتدای سخنم باید اعتراف کنم که چون واژه‌ای بهتر از "شبه دروغ" برای آنچه که در ذهنم جاری است، بلد نیستم؛ از این واژه استفاده کرده‌ام.