گر ببینی اما ندانی چه می‎‌بینی، نمی‌بینی
گر بدانی اما نبینی چه می‌دانی، نمی‌دانی

گر نبینی اما بدانی که نمی‌بینی، می‌بینی
گر ندانی اما ببینی که نمی‌دانی، می‌دانی

گر ببینی و بدانی که می‌بینی، می‌بینی
گر بدانی و ببینی که می‌دانی، می‌دانی