برای لذت بردن از زندگی باید به نقطه‌ای برسی که آگاهانه توقف کرده و اطرافت را نگاه کنی. به قدم‌هایی که برداشته‌ای نگاهی بیندازی و به قدم‌های پیش رویت فکر کنی. به مسیرهایی که می‌توانی در آن‌ها گام برداری.
خواه در مسیر دیگران گام برداری، خواه سعی کنی مسیری به مسیرهای موجود بیفزایی؛ از آن لذت خواهی برد.