محسن زنگویی دوشنبه 2 بهمن 1396 22:53 نظرات ()
اگر در صفحه‌ای فقط یک کلمه بنویسی
بخش بزرگش را بدون استفاده گذاشته‌ای.
اما در عوض فضای کشیدن نقاشی خودت را آزاد گذاشته‌ای.