معلم کسی است که راهنمایت، در کشف جهان مناسب تو باشد.