معلم کسی‌ست که
1- در همه حال بیاموزد.
2- بداند به چه کسی، چه چیزی را، کجا و چگونه یاد دهد.