محسن زنگویی دوشنبه 30 مرداد 1396 20:34 نظرات ()
چه بخواهیم چه نخواهیم رفتار دیگران بر رفتار ما با آنها و رفتار ما بر رفتار دیگران با ما تأثیر می‌گذارد.
همچنین نمی‌توان یک نفر را به بخش‌های جداگانه تقسیم کرده و با هر بخش از او بر اساس رفتار او در آن بخش، جدایِ از رفتار او در بخش‌های دیگر، رفتار کرد.
تنها می‌توان تأثیرپذیری از رفتار یک فرد از یک بخش را در دیگر بخش‌ها، کمرنگ کرد.