محسن زنگویی یکشنبه 22 مرداد 1396 02:37 نظرات ()

خردمندی به کلامی ست که از دهان بیرون نمی دهیم.

خردمندی به عملی ست که انجام نمی دهیم.

خردمندی به مسیری ست که نمی رویم.